.

Zorlu Center’da dudak uçuklatan fiyatlar

Sözcü Gazetesi köşe yazarlarından Rahmi Turan’ın bugünkü köşe yazısı.Zorlu Center

O böl­ge, İs­tan­bu­l’­un en gü­zi­de yer­le­rin­den bi­ri­…
Man­za­ra­sı ha­ri­ka­… Bak­tı­ğı­nız va­kit, yal­nız İs­tan­bu­l‘­un de­ğil, dün­ya­nın en gü­zel man­za­ra­la­rın­dan bi­ri ile kar­şı­la­şı­yor­su­nuz.
Zor­lu Cen­te­r’­dan bah­se­di­yo­ru­m…
Man­za­ra şa­ha­ne, bi­na­lar be­ton yı­ğı­nı ve is­kan so­ru­nu var!
Bal­mum­cu ile Zin­cir­li­ku­yu ara­sın­da ya­pı­lan Zor­lu Cen­ter için 232 bin met­re­ka­re in­şa­at iz­ni ve­ril­miş­ti­… Hay­li ge­niş bir alan ama­…
Bu yüz­bin­ler­ce met­re­ka­re Zor­lu­‘ya yet­me­miş ola­cak ki, 619 bin 595 met­re­ka­re in­şa­at yap­tır­dı.
Ya­ni, ve­ri­len in­şa­at iz­ni­nin üç mis­li­ne ya­kı­n…
Bu izin­siz bö­lüm­le­re bir Al­la­h‘­ın ku­lu “Ne ya­pı­yor­sun sen ar­ka­daş, dur­sa­na!” de­me­di.
De­dik ya­… Bu­ra­sı Tür­ki­ye­… Ol­ma­yan, ya­pıl­ma­yan, hal­lol­ma­yan şey yok!
Zor­lu Cen­ter, hak­kı olan­dan 387 bin 595 met­re­ka­re faz­la in­şa­at yap­mı­ş…
Bu­ra­da müt­hiş bir pa­ra, müt­hiş bir rant var!
Baş­ka bir ifa­dey­le, hak­sız ka­zanç! Mil­yon­lar­ca do­lar!

* * *

Eli­me ye­ni ra­kam­lar geç­ti.
Zor­lu Cen­te­r‘­da dai­re fi­yat­la­rı, Türk Li­ra­sı ile de­ğil, mil­yon do­lar­lar­la te­laf­fuz edi­li­yor.
En kü­çük da­ire­ler 153 met­re­ka­re­… Fi­ya­tı 1 mil­yon 620 bin do­lar. Ya­ni 3 mil­yon 240 bin li­ra!
Da­ire­le­rin met­re­ka­re­si art­tık­ça, mil­yon do­lar­lar da ar­tı­yor!
340 met­re­ka­re­lik da­ire­ler ve bun­la­rın da­ha bü­yük­le­ri de var.
İs­tan­bul Bo­ğa­zı­‘nı ve Mar­ma­ra De­ni­zi­‘ni te­pe­den gö­ren bü­yük da­ire­le­rin man­za­ra­la­rı da­ha da gü­ze­l… İs­tan­bu­l‘­u ha­va­dan pa­no­ra­mik bir şe­kil­de gö­rü­yor­su­nuz!
Bü­yük da­ire­le­rin fi­yat­la­rı 5 mil­yon 100 bin do­lar­dan baş­lı­yor. Ya­ni 10 mil­yon 200 bin li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­la­r… Müt­hiş bir ser­vet!
4 blo­kun en üs­tün­de “Pent­ho­use­” adı ve­ri­len ça­tı kat­la­rı va­r… Bun­la­rın fi­yat­la­rı­nı sor­ma­ya bi­le ge­rek yok. Du­dak­la­rı­nız uçuk­lar!
Ee­e, pe­ki, izin­siz ya­pı­lan bun­ca ka­tın he­sa­bı so­rul­ma­ya­cak mı?
Ün­lü ata­sö­zü­müz­dür: “Mi­na­re­yi ça­lan kı­lı­fı­nı ha­zır­lar!” der­ler. Bun­la­rın da kı­lıf­la­rı her­hal­de ha­zır­dır!
Ba­ka­lım is­kân iz­ni­ni kim, na­sıl ve­re­cek?

Nüfus artışı büyük tehlike!

İnsan nüfusunun büyüme tarihi çarpıcıdır!
Dünya nüfusu, ilk zamanlarda yavaşça büyüdü.
Fakat korkunç bir potansiyeli vardı.
Şunu bir düşünün… Bir milyar insana ulaşmak, ilk insandan 1800‘lere kadar dünya nüfusunun binlerce yılını aldı. Ama 1920’lerde nüfusun iki katına çıkıp 2 milyara ulaşması şaşırtıcı bir şekilde sadece 100 yıl aldı.
Bundan sonra nüfusun yeniden ikiye katlanıp 1970’lerde 4 milyara ulaşması ise sadece 50 yıl aldı.
Tahmin edileceği gibi çok yakında 8 milyara ulaşacağız!
Yer küremiz bu artışı kaldırabilir mi?
Sadece bugün (yani bir günde) insan türü Dünya gezegenine 250 bin kişi daha kattı. Yani “Çeyrek milyon!”
Ve bu, her gün oluyor. Her yıl Almanya nüfusu kadar insanı aramıza katıyoruz!

* * *

Dünya Sağlık Örgütü diyor ki:
“Bugün 60 yaşında olan kişi 80 yaşına kadar 20 yıl daha yaşarsa, yaşadığı süre içinde nüfusun üçe katlandığına şahit olacak.
Bir ömür ve üçe katlanan nüfus… Sonuçlarını bir düşünün… Yüzyılın ortasına varmadan yeryüzünde 9 milyar insan olacağız!
Hayvan türleri hızla yok oluyor. Doğal kaynaklara olan talep hızla artıyor. Temiz su bulmak gittikçe güçleşiyor. Her türlü biyolojik ölçüme göre, kendi türümüz kaldırabileceği sayıyı aştı.
…Ve bu felaket karşısında Dünya Sağlık Örgütü, geleceğimizin karanlık olduğunu söylüyor!
Nüfus artışı ciddiye alınmalı!
Dünya ülkeleri, nüfusu kontrol altına almaya çalışırken, bizim Başbakanımız “Her kadın en az 3 çocuk yapmalı… Aslında 3 de yetmez 5 tane olmalı” diyor. İyi mi?

Te­bes­süm

Bu kadar da olmaz ki!
Yaşlı bir adam, doktor muayenehanesinden içeri girer.
Doktor “Buyurun beyefendi” der..
Adam “Derdim büyük doktor bey” diye başlar. Doktor cesaret verir:
“Her derdin bir çaresi vardır! Anlatın bakiiim!”
“Valla doktorcum, birinciyi çok kolay beceriyorum… İkincide zorlanıyorum ama idare ediyorum… Üçüncüde nefesim fena kesiliyor… Ayrıca ter içinde kalıyorum. Dördüncü ise inan ki, mahvoluyorum. Ölüm gibi bir şey…”
Doktor biraz sertçe: “Olur mu bu kadar beyefendi?” diyor. “Size bu yaşta bir defa yeter. Niye zorluyorsunuz kendinizi?”
Adam boynunu büküyor:
“Ne yapabilirim ki doktorcum? Dairem apartmanın dördüncü katında… Asansör de yok!”


Projelerinizin Web Sitesini Biz Tasarlıyoruz
Bu alana reklam vermek için tıklayın.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

YASAL UYARI: Kurumsalemlakhaberleri.com sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak içerik üretmektedir. Web sayfamızda yayınlanan haber, köşe yazısı, fotoğraf gibi içeriklerle ilgili sayfamıza bağlantı vermek şartıyla yayınlanabilir. Aksi durumlarda bu gibi kişi/kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şuanda Konut Projeleri kategorisi haberlerini okuyorsunuz.

Benzer Yazılar
Toplam 1.941 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...102030...Son »