.

Sancaktepe Belediyesi’nden Park İhalesi

Sancaktepe Belediyesi Abdurrahmangazi Mahallesi’ndeki 10 bin 909 metrekarelik alanda 29 yıl süre ile üst hakkı tesisi karşılığı park yaptırmak için 4 Temmuz’da ihale gerçekleştirecek.sancaktepe Parkı

Sancaktepe Belediyesi mülkiyeti kendisine ait Abdurrahmangazi Mahallesi’ndeki 10 bin 909 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerine 29 (yirmidokuz) yıl süre ile üst hakkı tesisi karşılığında park yaptırmak için 4 Temmuz 2013 tarihinde ihale yapacak.

Tahmini yapım bedeli 1 milyon 346 bin 240 lira,  tahmini 29 yıllık üst hakkı bedeli 887 bin 400 lira +KDV olarak kayıtlara geçen ihale, Sancaktepe Belediyesisi’nde 4 Temmuz 2013 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar şöyle:

PARK İHALESİ YAPILACAKTIR
Sancaktepe Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Sancaktepe Belediyesine ait Abdurrahmangazi Mahallesi 243EE4D pafta 6258 ada 26 noluparselde kain toplam 10909,00 m² alana sahip taşınmaz üzerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hazırladığı ve onayladığı projeye uygun olarak 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulüne göre 29 (yirmidokuz) yıl süre ile Üst Hakkı Tesisi karşılığında park yapımı ve süre sonunda parkın kullanılabilir haldeSancaktepe Belediyesine teslim edilmesi işi ihalesi yapılacaktır.
ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
İhale ile ilgili şartname Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilecek olup ihaleye katılmak için 500,00-TL karşılığında satın alınacaktır.
1. ÜST HAKKI TESİSİ KARŞILIĞINDA PARK YAPIM İŞİ İHALESİNİN
a) Yapılacağı Yer                       :  Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası
b) İhale Tarihi                           :  04.07.2013
İhale Saati                                :  10:00
c) İhale Usulü                           :  2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak ihaleye girenler hakkında ise üzerlerine ihale yapılmış bulunsa dahi, ihale bozularak geçici teminatları ve mukavele yapılmış ise mukaveleleri feshedilerek kesin teminatları irat kaydedilir.
3. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
– Muhammen Yapım Bedeli: 1.346.240,86-TL (Bu bedel park inşaatı maliyet toplamıdır.)
– Muhammen Üst Hakkı Bedeli (29 yıllık): 887.400,00 TL+KDV
– İhale muhammen bedeli, muhammen yapım bedeli ile 29 yıllık muhammen üst hakkı bedelinin toplamı olan
2.233.640,86 TL dir. (İkimilyonikiyüzotuzüçbinaltıyüzkırkliraseksenaltı Krş.)
* İşin tahmin edilen üst hakkı bedeli 29 (yirmidokuz) yıllık 887.400,00 TL+KDV, yıllık 30.600,00TL+KDV’dir.
* İhalede teklifler ve artırım yıllık üst hakkı bedeli üzerinden yapılacaktır.
– Geçici Teminat: Muhammen yapım bedelinin %3ü olan 40.387,25-TL, 29 yıllık muhammen Üst Hakkı bedelinin %3’ü olan 26.622,00 TL olarak toplam 67.009,25 TL alınacaktır.
4. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 – İkametgâh belgesi ve tebligat için adres beyanı,
2 – Nüfus cüzdan sureti,
3 – Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 – Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.
5 – Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6 – Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7 – İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tebligat için adres beyanı,
2- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi. Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”
C)Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
7. TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH
– İstekliler tekliflerini en son 04.07.2013 tarihinde saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
– İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
– Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.
5242/1-1


Projelerinizin Web Sitesini Biz Tasarlıyoruz
Bu alana reklam vermek için tıklayın.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

YASAL UYARI: Kurumsalemlakhaberleri.com sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak içerik üretmektedir. Web sayfamızda yayınlanan haber, köşe yazısı, fotoğraf gibi içeriklerle ilgili sayfamıza bağlantı vermek şartıyla yayınlanabilir. Aksi durumlarda bu gibi kişi/kurum ve kuruluşlar hakkında ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şuanda İhale kategorisi haberlerini okuyorsunuz.

Benzer Yazılar